Pågående arbetsgrupper

Bredbandsforums arbetsgrupp Avtal som verktyg för samverkan kommer att arbeta under 2021 med att undersöka vilken effekt samverkansavtal kan ha på bredbandsutbyggnaden i Sverige. På denna sida kan du ladda ned arbetsgruppens direktiv och ta del av material och anteckningar från arbetsgruppens möten.


Avtal som verktyg för samverkan

Läs arbetsgruppens direktiv

På både lokal och regional nivå används idag avtal i olika former som verktyg för att bestämma upplägg och målsättningar för samverkan kring bredbandsutbyggnad. Dessa kallas oftast för ”samverkansavtal”, ”intentionsavtal” eller ”avsiktsförklaringar”, och tecknas av olika konstellationer av offentliga och privata aktörer runt om i landet, med varierande grad av formellt åtagande från de inblandade. Exempelvis i ett samverkansavtal som tecknas mellan en kommun och en privat nätägare så ingår ofta en gemensam ambition om hur många hushåll och företag som ska erbjudas anslutning samt till vilket pris. Klart är att det finns en stor potential i avtalen som en pådrivande faktor till samverkan kring bredbandsutbyggnad, men att det är oklart hur avtalen tillämpas samt vilka effekter de ger. En större kunskap om detta har efterfrågats av aktörerna i Bredbandsforum.

I en tidigare arbetsgrupp inom ramen för Bredbandsforum, Landsbygdsgruppen, genomfördes en mindre förstudie över hur samverkansavtal mellan kommuner och marknadsaktörer hanterar frågor om bredbandsutbyggnad på landsbygden. Förstudien resulterade i ett diskussionsunderlag som visar att samverkansavtal i vissa fall kan vara en bra grund för bredbandsutbyggnad, men att det finns en stor variation i utformningen av avtalen, liksom i det upplevda utfallet. Med utgångspunkt i detta arbete har nu en arbetsgrupp startats.

Arbetsgruppen kommer att ledas av Terese Bengard, Verksamhetschef på Hela Sverige ska Leva och styrgruppsledamot i Bredbandsforum, och slutredovisa sitt arbete i oktober 2021.

Arbetsgruppens uppdrag

Fokus för arbetsgruppen är att få en gemensam bild, utifrån erfarenheter från olika aktörer, av hur bredbandsutbyggnad främjas genom samverkansavtal.

Med utgångspunkt i de frågor som finns ska arbetsgruppen beskriva:

  • under vilka förutsättningar samverkansavtal kan vara särskilt effektiva för att främja bredbandsutbyggnad
  • hur processen att ta fram samverkansavtal kan utformas och följas upp för att ge så stor genomslagskraft som möjligt
  • hur samverkansavtalens syfte och innehåll bäst kan bidra till ökad bredbandsutbyggnad
  • om det finns behov av ökad likformighet avseende samverkansavtal i syfte att öka deras effektivitet
  • goda exempel på samverkansavtal som gett god effekt och processer för att ta fram dessa

Arbetsgruppen ska därför bland annat:

  • undersöka vilken effekt olika typer av avtal kan ge på utbyggnadstakten
  • klargöra om avtal kan bidra till ökad tydlighet gällande roll- och ansvarsfördelning
  • belysa hur geografiska utmaningar kan hanteras
  • klarlägga hur alla de olika bredbandsmålen kan främjas

Läs mer om uppdraget i arbetsgruppens direktiv.