Bredbandsforums styrgrupp

Bredbandsforum arbete leds av en styrgrupp. Statsrådet som ansvarar för digitaliseringsfrågor i regeringen är styrgruppens ordförande och utser dess ledamöter. Styrgruppen består av nyckelaktörer som är viktiga för strategins genomförande.


Styrgruppen visar vägen

Styrgruppen bestämmer inriktning för forumets arbete och beslutar om direktiv för arbetsgrupper. Styrgruppen är mottagare av förslag från arbetsgrupper och följer upp genomförande av förslagen. Du kan ta del av mötesanteckningar och övrigt material från Bredbandsforums styrgruppsmöten. Ledamöterna förordnas personligen och företräder sin organisation i styrgruppen.

Styrgruppens avsiktsförklaring

Bredbandsforums styrgrupp har enats om en gemensam avsiktsförklaring som sammanfattar vad Bredbandsforum är och vad deltagarna vill uppnå med forumet:

Vi delar regeringens mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En förutsättning för det är att det finns tillgång till infrastruktur för elektronisk kommunikation i hela landet som kan bära nuvarande och kommande privata och offentliga tjänster. Sverige ska därför ha bredband i världsklass och vara helt uppkopplat år 2025.

Utifrån regeringens Bredbandsstrategi för Sverige arbetar vi för att bidra till att målen nås. Det innebär att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. År 2020 bör minst 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till mobila tjänster av god kvalitet och år 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Behoven och efterfrågan behöver mötas av utbyggnad av en framtidssäker infrastruktur i hela landet. Strategin och forumets arbete syftar till att motivera alla marknadens aktörer, privata och offentliga, att bidra till en fortsatt snabb utbyggnad. En väl fungerande konkurrens är här ett viktigt medel.

För att målen ska nås behöver vi ha en konstruktiv diskussion och samverkan i vissa frågor mellan olika aktörer som har intresse av och påverkan på utbyggnaden. Bredbandsforum är här en viktig del av regeringens bredbandsstrategi. Forumet främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad, och är en plattform för diskussion och kunskapsutbyte. I forumet får vi mer kunskap om varandras verksamheter, dagliga situation och framtida utmaningar.

Vi arbetar aktivt tillsammans för att

  • bidra till stärkt dialog och samverkan mellan berörda aktörer,
  • stödja och bidra till ett ökat engagemang på kommunal och regional nivå,
  • gemensamt arbeta fram konstruktiva förslag till åtgärder som förbättrar förutsättningar för utbyggnad och tillgång till bredband i hela landet och bidra till att förslagen genomförs,
  • bidra till ökad kunskap och medvetenhet om betydelsen av bredband på lokal, regional och nationell nivå samt om regeringens bredbandsstrategi.

Som ledamot i Bredbandsforum styrgrupp verkar jag för att öka kännedomen om strategin och dess mål, för en konstruktiv samverkan inom forumet för att undanröja hinder för utbyggnad och för att förankra forumets arbete inom min organisation.

Bredbandsforums styrgrupp Stockholm den 29 mars 2017

 

Ledamöter i Bredbandsforums styrgrupp

Erik Slottner
Civilminister

Dan Sjöblom
Post- och telestyrelsen

Anders Olsson
Telia Sverige

Bjørn Ivar Moen
Telenor

Haval van Drumpt
Tre

Carl-Johan Rydén
Tele 2

Fredrik Borg
GlobalConnect

Carl Jeding
Ericsson

Mikael Ek
Svenska Stadsnätsföreningen

Åsa Zetterberg
TechSverige

Henrik Selin
SVT

Märta Molin
Region Västernorrland

Gunilla Glasare
SKR

Terese Bengard
Hela Sverige Ska leva

Anna Olofsson
Länsstyrelsen i Örebro län