Utmaningar i drift och underhåll av fastighetsnät

17 november 2020

Bredbandsforums kansli har genomfört en första kartläggning av hur drift och underhåll hanteras i svenska fastighetsnät. Undersökningen visar att det finns en djup kunskapsklyfta mellan inblandade aktörer, och att ett kunskapsmaterial för vägledning och kommunikation behövs för att främja möjligheterna till samarbete och samverkan.

Bakgrunden till kartläggningen är att Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering tidigare har undersökt om Sveriges bredbandsnät är redo att bära dagens och morgondagens tjänster. Arbetet visade att det finns brister i den kedja av aktörer som behöver kopplas ihop och samspela för att leveransen av digitala samhällstjänster ska vara robust och tillförlitlig. Arbetsgruppen rekommenderade bland annat att roller och ansvarsförhållanden i frågor om fastighetsnätens drift och felavhjälpning bör undersökas. Ägare av fastighetsnät omfattas generellt sett inte av samma krav på driftsäkerhet som ägare av allmänna kommunikationsnät. Det råder därför en osäkerhet kring hur fastighetsnätens förvaltning hanteras. Syftet med kartläggningen är att övergripande beskriva hur drift och underhåll hanteras i svenska trådbundna fastighetsnät, kartlägga roller och ansvarsförhållanden, samt identifiera utmaningar respektive potentiella förbättringsförslag.

En viktig slutsats är att fastighetsägare med mindre organisationer har små förutsättningar att bedöma behov, kravställa på rätt nivå, eller tolka avtal. Olika intressenter ser behov av att kunna kommunicera med fastighetsägare i syfte att exempelvis inplacera utrustning, hyra förbindelse, eller göra riskanalyser för leverans av samhällstjänster. Ett kunskapsmaterial behövs som kan fungera som vägledning för fastighetsägare, och som kan användas som gränssnitt för kommunikation. Nu kommer Bredbandsforums kansli arbeta vidare med att utveckla ett sådant kunskapsmaterial. Kontakta gärna kansliet på kontakt@bredbandsforum.se om ni har synpunkter på eller inspel i arbetet.

Klicka här för att ta del av kartläggningen Utmaningar i drift och underhåll av fastighetsnät (PDF)