Sveriges digitala konkurrenskraft står sig väl i internationell jämförelse

12 juni 2019

Regeringens digitaliseringsstrategi sätter målet att Sverige ska bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. EU:s index för digital ekonomi och samhälle 2018, Desi, visar att vi är på väg i rätt riktning.

DESI är ett verktyg för att jämföra hur länder i EU lyckas med digitaliseringen av samhället.

I årets undersökning hamnar Sverige på en andraplats, tätt efter Finland. Sveriges totalvärde i indexet har ökat sedan förra året och är nu 70,4, att jämföra med genomsnittet i EU på 54.

De fem områden som EU analyserar är tillgång till bredband, humankapital, användning av internet, integrering av digital teknik och det offentligas digitalisering.

Läs hela rapporten på Eu-kommissionens webbplats: https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi