Så kan efteranslutningar till fibernätet främjas – ny rapport från Bredbandsforums kansli

11 mars 2020

Bredbandsforums kansli lämnar i en ny rapport rekommendationer på hur efteranslutningar av hushåll, företag och fastigheter till fibernätet kan främjas. Undersökningen är en fortsättning på arbetet i Bredbandsforums dialoggrupp om efteranslutningar, och Bredbandsforums rapport Utmaningar med att efteransluta fastigheter, hushåll och företag till fibernät.

Bredbandsforums kansli har undersökt hur frågor om efteranslutningar till fibernätet hanteras strategiskt av olika aktörer. Undersökningen visar att många nätägare arbetar aktivt med att efteransluta hushåll och företag, men att frågor om efteranslutningar ännu inte behandlas i många andra viktiga aktörers främjande- eller samordningsarbete.

Bakgrunden till Bredbandforums arbete på detta område är att ett antal hushåll och företag väljer att inte ansluta sig i varje fiberutbyggnadsprojekt. I efterhand så är en anslutning till det befintliga nätet i de flesta fall den enda praktiska möjligheten för dessa hushåll och företag att få tillgång till bredband genom fibernätet. Frågor om dessa så kallade efteranslutningar kommer att växa i betydelse, i och med att fler kommuner och regioner börjar närma sig de utbyggnadsmål som antagits i strategier och handlingsplaner. Bredbandsforums kansli lämnar i den nya rapporten ett antal rekommendationer på hur olika aktörer kan börja arbeta mer aktivt med frågor om efteranslutningar. Bakgrunden till rekommendationerna förklaras närmare i dokumentet, men i korthet föreslår Bredbandsforums kansli följande:

  • Vid uppdatering av en kommunal eller regional bredbandsstrategi bör efteranslutningsfrågor behandlas, och kommunala och regionala bredbandsstrategier bör innehålla en konkret målsättning för efteranslutningar.
  • PTS bör i kommande kartläggningsarbete samla in data som möjliggör för myndigheten att särskilja hushåll och företag där förutsättningar finns för en efteranslutning till fibernätet, från hushåll och företag där förutsättningar saknas.
  • PTS kan med hjälp av befintlig data öka kunskapen om efteranslutningar på en nationellt aggregerad nivå, och med hjälp av befintlig data ta fram underlag som underlättar för en strategisk hantering av efteranslutningsfrågor.
  • De regionala bredbandskoordinatorerna bör utforma en metod för kartläggning av efteranslutningsadresser på regional och kommunal nivå, ta fram exempel på hur efteranslutningsfrågor kan hanteras strategiskt, och genomföra en regional pilotstudie.
  • Nationella aktörer bör bättre ta tillvara efteranslutningsfrågor i det arbete man redan bedriver för att främja bredbandsutbyggnad. 
  • Fiberföreningarnas hantering av efteranslutningar bör kartläggas.
  • Nätägare bör proaktivt kommunicera med kommunala och regionala samordningsfunktioner om planerade eftermarknadskampanjer.

Klicka här för att ladda ned rapporten (PDF)