PTS förslag till nytt bredbandsstöd

30 januari 2020

Post- och telestyrelsen fick förra året i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett framtida bredbandsstöd skulle kunna utformas på ett effektivt sätt. Nu har myndigheten redovisat sitt uppdrag till regeringen.

Förslaget innebär att PTS beviljar stöd till utbyggnad som möjliggör minst 1 Gbit/s, i linje med regeringens bredbandsmål för 2025. Stödet ska riktas till områden som saknar snabbt bredband och där utbyggnad på kommersiell väg inte förväntas ske.

PTS föreslår att stödet omfattar utbyggnad till avlämningspunkter i absoluta närheten av hushållen och företagen. Nätägaren ska sedan vara skyldig att erbjuda anslutning av hushåll eller företag till en skälig anslutningsavgift. Syftet är att det offentliga ska bidra till att möjliggöra anslutning, samtidigt som utbyggnadsprojekten inte ska stå och falla med enskilda individers efterfrågan.

Enligt förslaget utlyser PTS stöd per region. Såväl privata som offentliga aktörer kan därefter ansöka om stöd till utbyggnadsprojekt som de själva utformar. PTS rangordnar projekten och beslutar om stöd till de projekt som ger mest utbyggnad av bredband till hushåll och företag för pengarna. Flera projekt per region och aktör kan tilldelas stöd. Regionerna föreslås få en central roll i modellen genom att peka ut vilka platser som är mest prioriterade att bygga till med stöd.

Enligt förslaget kommer PTS ansvara för löpande uppföljning och kontroll av att villkoren i stödbeslutet efterlevs samt kräva tillbaka medel om så inte sker.