Ny vägledning i frågor om överenskommelser och avtal om samverkan kring bredbandsutbyggnad

11 november 2021

Bredbandsforums arbetsgrupp "Avtal som verktyg för samverkan" har nu lämnat sin slutrapport till Bredbandsforums styrgrupp. Arbetet har bland annat resulterat i ett diskussionsunderlag som olika aktörer kan använda för att öka sin kunskap och resonera i frågor om överenskommelser och avtal kring samverkan om bredbandsutbyggnad – s.k. samverkansavtal. Dessa typer av överenskommelser spelar en viktig roll i samverkan kring bredbandsutbyggnad på lokal nivå, och Bredbandsforums diskussionsunderlag kan vara ett viktigt stöd i denna samverkansprocess.

På både lokal och regional nivå används idag överenskommelser i olika former som verktyg för att bestämma upplägg och målsättningar för samverkan kring bredbandsutbyggnad. Dessa kallas ofta exempelvis för ”samverkansavtal”, ”intentionsavtal” eller ”avsiktsförklaringar”. Bredbandsforums arbetsgrupp Avtal som verktyg för samverkan har haft i uppdrag att öka kunskapen om vilken roll överenskommelser kan spela i det fortsatta arbetet med att uppnå målen i regeringens bredbandsstrategi.

Arbetsgruppens slutsats är att det finns många olika sätt att stimulera bredbandsutbyggnaden, och att samverkansavtal och andra överenskommelser kommer att utgöra en viktig pusselbit. Historiskt sett har många samverkansavtal gett en positiv effekt på utbyggnaden men detta är beroende av ett antal framgångsfaktorer. Arbetsgruppen har därför tagit fram ett diskussionsunderlag som kan ge vägledning i viktiga frågor – beroende på var i processen man befinner sig. Materialet förtydligar även vikten av att vara uppmärksam kring frågor om lagstiftning, upphandling och konkurrensutsättning.

Diskussionsunderlaget är baserat på kartläggning, intervjuer, och erfarenheter från arbetsgruppens deltagare. I materialet varvas fakta med bilder som ger anledning till eftertanke och uppmuntrar till diskussion. Kartläggningsrapporten "Samverkansavtal som verktyg för bredbandsutbyggnad" har fungerat som ett underlag till arbetsgruppens diskussioner och publiceras tillsammans med detta material.

De aktörer som deltagit i arbetsgruppen är: Perstorps kommun, Östra Göinge kommun, Kalmar kommun, Haparanda kommun, Filipstads kommun, Region Västmanland, Region Sörmland, Svenska Stadsnätsföreningen, Sveriges Kommuner och Regioner, Servanet, GlobalConnect/IP-Only, Telia Company och Open Infra. 

Här kan du ta del av materialet som arbetsgruppen slutrapporterat till Bredbandsforums styrgrupp:

Slutrapport från Bredbandsforums arbetsgrupp Avtal som verktyg för samverkan – oktober 2021 (PDF)

Diskussionsunderlag om överenskommelser kring samverkan om bredbandsutbyggnad – oktober 2021 (PDF)

Kartläggningen Avtal som verktyg för samverkan (PDF)