Kommer regeringens bredbandsmål att uppnås?

14 april 2022

Bredbandsforums kansli har skapat två kunskapsunderlag som beskriver hur det går i arbetet med att uppnå regeringens bredbandsmål för år 2025. Baserat på bland annat uppgifter från marknadsaktörerna konstaterar kansliet att målet om att 98 procent bör ha tillgång till 1 Gbit/s är möjligt att uppnå, men att det finns riskfaktorer och en stor osäkerhet. Kunskapsunderlagen visar vidare att målet om att 99,9 procent av Sveriges hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s sannolikt inte kommer att uppnås. Åtminstone inte på det sätt som regeringen avsåg.

Bredbandsforum fokuserar just nu på att skapa en färdplan för bredbandsstrategins måluppfyllnad år 2025. Som ett led i detta arbete har Bredbandsforums kansli producerat två kunskapsunderlag. De beskriver bakgrund, nuläge, utmaningar och möjligheter i arbetet med att uppnå den nationella bredbandsstrategins tre delmål. Analyserna bygger på allmänt tillgänglig information så som nationella strategidokument och Post- och telestyrelsens marknadsdata och statistik, men även förstahandsuppgifter från organisationer i Bredbandsforums styrgrupp.

Det första kunskapsunderlaget ger en samlad lägesbild av hur marknadsaktörer, intresseorganisationer, och offentliga aktörer ser på delmålet om 1 Gbit/s. En förutsättning för måluppfyllnad enligt aktörerna är att fortsatta stödmedel finns att tillgå på samma nivå som nu fram till år 2025. Utan stödmedel riskerar utbyggnaden att stanna av helt i delar av landet. En stor riskfaktor om utbyggnaden saktar in eller stannar av är att tillgången till kompetenta entreprenörer minskar. Viktiga tillståndsprocesser och hantering av markavtal är den näst viktigaste riskfaktorn att ta hänsyn till. Detta innefattar många och vitt
skilda processer som behöver åskådliggöras tydligare.

Även om delmålet uppnås kommer inte alla hushåll och företag vara anslutna, det krävs ett fortsatt arbete med att efteransluta hushåll och företag. Skälen till att vissa avböjer en anslutning skiljer sig, men en fråga som inte hanterats inom Bredbandsforum är att vissa hushåll inte har råd med anslutningsavgiften. Betalningsförmågan hos de hushåll som inte anslutit sig till bredbandsnät behöver diskuteras. Sammanfattningsvis tror vissa aktörer att delmålet om 1 Gbit/s till 98 procent av hushåll och företag inte kommer att uppnås, medan andra är mer hoppfulla.

I det andra kunskapsunderlaget konstaterar kansliet att marknadsaktörernas möjligheter att erbjuda bredband om 100 Mbit/s genom fast trådlöst bredband, t ex genom radiolänk eller mobilnäten, har överskattats. Det är idag mycket osäkert om målet om att 99,9 procent av Sveriges hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om 100 Mbit/s år 2025 kan uppnås. I så fall kommer detta ske genom att satellitoperatörer börjar erbjuda abonnentanslutningar över hela landet och har kapacitet att betjäna ett mycket stort antal kunder. Det är dock tydligt i de bakomliggande resonemangen till målet att det var tänkt att uppnås genom tillgång till markbaserade trådlösa bredbandsnät, t ex genom radiolänk eller via mobilnäten. Det finns dock ett antal faktorer som skulle kunna förbättra möjligheterna till måluppfyllelse bortom år 2025.

Bredbandsforum kan stödja offentliga aktörers strategiska hantering av frågor om tillgång till 100
Mbit/s, genom att exempelvis samla kunskap om och beskriva möjliga processer för upphandling, finansiering, drift och förvaltning av nya sändarplatser på landsbygder. Det är även viktigt att bidra till en ökad kunskap om slutanvändarperspektivet i de två avgörande procenten, exempelvis vad gäller betalningsförmåga, eller acceptans för olika tekniska lösningar för bredband. Bredbandsforum kommer även facilitera en strategisk diskussion om det nationella målet för tillgång till bredband om 100 Mbit/s år 2025.

Ladda ned kunskapsunderlagen här:

Kunskapsunderlag om de 98 grundläggande procenten (PDF)

Kunskapsunderlag om de 2 avgörande procenten (PDF)

Förslag till aktiviteter 2022 (PDF)