Så skapar vi digital mobilitet i hela Sverige - Slutrapport från Infrastruktur för mobilt bredband 2023

9 juni 2020
Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för mobilt bredband 2023 har undersökt hur tillgången till mobilt bredband i Sverige kan förbättras. Tillgången till mobilt bredband är i dagsläget förhållandevis god, men behöver utvecklas för att möta konsumenters, företags, och offentliga verksamheters kommande behov och krav. Arbetsgruppen lämnar i sin slutrapport konkreta förslag på hur olika aktörer kan främja utbyggnaden av infrastruktur för mobilt bredband.

Tillgången till mobilt bredband i Sverige behöver förbättras. Detta innebär inte att de mobila bredbandsnäten i dagsläget inte räcker till – tvärtom är Sverige ett föregångsland när det gäller digital mobilitet. Men utvecklingen går fort. Konsumenter, företag och offentliga verksamheter kräver allt mer avancerade tjänster även utanför hemmet och den fasta arbetsplatsen, och därmed ökar behoven av högre prestanda och en stabil uppkoppling oavsett var man befinner sig. Om behoven inte möts riskerar vi att gå miste om de stora vinster tillgång till digital mobilitet kan medföra.

Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för mobilt bredband 2023 har undersökt hur utbyggnaden och utvecklingen av mobila bredbandsnät kan främjas. Arbetsgruppen konstaterar i slutrapporten från arbetet att det krävs förbättrad samordning mellan viktiga aktörer, utökad finansiering, vägledning till aktörer som ställs inför komplicerade frågeställningar, och flera andra främjandeinsatser. Då kan en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen för mobilt bredband stimuleras.

Arbetsgruppen beskriver i slutrapporten en ny samverkansprocess på lokal och regional nivå för utbyggnad av infrastruktur för mobilt bredband, och föreslår att den vidareutvecklas i ett pilotförsök. Arbetsgruppen lämnar även flera förslag på hur olika aktörer kan bidra i arbetet med att förbättra tillgången till mobilt bredband. Exempelvis föreslås regeringen formulera en vision för mobilitetens roll i samhällets digitalisering, och se över möjligheterna att inrätta ett statligt investeringsstöd för utbyggnad av infrastruktur för mobilt bredband på platser dit kommersiella krafter inte kan nå. Kommuner och regioner är mycket viktiga aktörer på bredbandsmarknaden, och arbetsgruppen föreslår bland annat att mål om mobilitet bör integreras i kommunala och regionala strategiska dokument. Nationella myndigheter kan även genomföra viktiga insatser, exempelvis uppmanas Post- och telestyrelsen undersöka möjligheterna att auktionera ut kvarvarande frekvensutrymme från 2018 års tilldelning av 700 MHz-bandet, och se över möjligheterna att tilldela ytterligare frekvensband med anpassade täckningskrav.

Klicka här för att ladda ned arbetsgruppens slutrapport (PDF)

Klicka här för att läsa mer om arbetsgruppen och ta del av övrigt material