Fortsatt arbete för Bredbandsforum och Bredbandskoordinatorerna till 2025

20 november 2020

Regeringen har beslutat om fortsatt arbete för Bredbandsforum under perioden 2021–2025. Regeringen kommer även att erbjuda Sveriges regioner fortsatt stöd för att upprätthålla funktionen regional bredbandskoordinator under perioden 2021–2025. Post- och telestyrelsen (PTS) får som tidigare i uppdrag att stödja Bredbandsforum samt de regionala bredbandskoordinatorerna i arbetet med att främja tillgången till bredband.

- Bredbandsforum har en viktig funktion i regeringens arbete med 2025-målet, bredband i världsklass i hela landet, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Bredbandsforum förbättrar förutsättningarna för bredbandsutbyggnaden, genom att underlätta dialogen mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Forumet ska ge regeringen och medverkande aktörer idéer och förslag som främjar effektiv och säker digital infrastruktur i hela Sverige. Forumet ska bidra till att regeringens bredbandsmål och de riksdagsbundna målen för digitaliseringspolitiken kan uppnås.

Även de regionala bredbandskoordinatorerna får fortsatt stöd under samma period. Bredbandskoordinatorerna har en viktig funktion i arbetet med att identifiera hinder för utbyggnad, analysera möjliga lösningar och bidra till en god samverkan mellan de aktörer som har viktiga roller i utbyggnaden.

- Utbyggnaden av bredband ska fortsätta i hela landet. De regionala bredbandskoordinatorerna har en nyckelroll i att uppnå bredbandsmålen och bidra till en effektiv utbyggnad, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Regeringen beslutar därför att erbjuda regionerna att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator även under perioden 2021–2025. För ändamålet beviljar regeringen årligen 2021–2025 upp till 857 000 kronor per region. Regeringen har beräknat att 21 miljoner kronor ska avsättas för satsningen på de regionala bredbandskoordinatorerna 2021 och 2022 och 15 miljoner kronor från och med 2023. Beslut om medel för 2022–2025 fattas årligen efter riksdagens beslut om budgetpropositionen.

Regeringen har också gett Post- och telestyrelsen i uppdrag att vara ett stöd till Bredbandsforum samt att stödja de regionala bredbandskoordinatorerna.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet på regeringens webbplats.