Fortsatt fokus på bredbandsutbyggnad i Sveriges regioner

18 mars 2020

Ett aktivt arbete med samordning av bredbandsutbyggnaden på nationell, regional som kommunal nivå är viktigt om målen i regeringens bredbandsstrategi ska kunna uppnås. Därför beslutade regeringen att införa regionala bredbandskoordinatorer i alla län under perioden 2015–2020, och det nationella sekretariatet på Bredbandsforums kansli följer årligen upp de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet.

Den senaste uppföljningsrapporten visar att samverkan, kartläggning och stöd till kommuner var de områden som koordinatorerna lade mest tid på 2019. Jämfört med 2018 var det tiden för samverkan mellan regioner som ökade mest, detta då flera bredbandskoordinatorer börjat arbeta mer regionsöverskridande med olika strategiska frågor. I majoriteten av regionerna fungerar samverkan mellan kommunerna väl, och består vanligtvis av informations- och erfarenhetsutbyte.

Kartläggning av bredbandssituationen i länet har varit ett prioriterat område under året och är ett viktigt underlag för planering, uppföljning och inriktning i det regionala bredbandsarbetet. Detta fokus på kartläggning beror delvis på att de regionala bredbandskoordinatorerna har en viktig roll att spela i PTS process för det nya nationella bredbandsstödet.

Stöd i kartläggningsarbetet och kunskaps- eller informationsaktiviteter är viktiga delar i koordinatorernas stöd till kommunerna. Exempel på andra stödjande aktiviteter är regional upphandling av bredbandsutbyggnad, samordning av projekt för ortsammanbindande nät samt genomförande av Bredbandslyftet, Bredbandsforums program för vägledning till kommuner.

Klicka här för att hämta rapporten Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2019