Färdplan för måluppfyllnad 2025

31 januari 2023

Det är nu över sex år sedan den dåvarande regeringen presenterade en ny nationell bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige. Ambitionen i strategin är att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Den övergripande målsättningen kommer bli svår att uppnå, då de minst kommersiellt intressanta områdena kvarstår att ansluta, i huvudsak på våra landsbygder.

Många lyfter behovet av nya visioner för bredbandsinfrastrukturen nu när vår nuvarande nationella bredbandsstrategi närmar sig sitt slutdatum. Samhällsutvecklingen medför att vi behöver ställa allt högre krav på bredbandsinfrastrukturens tillgänglighet och funktion i hela Sverige. Det förändrade säkerhetsläget, kriget i Ukraina, och den pandemi vi genomlevt belyser behovet av att vi måste kunna lita på bredbandsinfrastrukturen även under påfrestningar, och samhällets förväntningar på näten som helhet behöver klargöras. Tillgång till högpresterande digital mobilitet är en allt mer kritisk fråga för samtliga sektorer av Sveriges näringsliv. 

Det är dock viktigt att alla aktörer som kan påverka bredbandsutbyggnaden tänker på att mycket arbete återstår innan målsättningarna i dagens strategi är uppnådda. Det finns fortfarande viktiga områden där olika aktörer kan göra insatser för att främja en snabb och effektiv bredbandsutbyggnad. Under år 2022 har därför Bredbandsforum koncentrerat verksamheten på ett antal viktiga utmaningar som behöver ett förnyat fokus. Arbetet har resulterat i rapporten Färdplan för måluppfyllnad 2025, som sammanfattar de kvarstående utmaningarna och riskfaktorerna för utbyggnaden, och som även innehåller ett antal rekommendationer som syftar till att främja en fortsatt utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i hela Sverige. Rapporten behandlar exempelvis ämnen som hinder för tillträde till mark, otillräcklig tillgång till stödmedel, och otillräcklig samverkan- och rollfördelning mellan aktörer.

Rekommendationerna presenteras i prioritetsordning, och är främst inriktade på att belysa regeringens möjligheter att påverka genom att formulera uppdrag och bistå med finansiering. De flesta av dessa hinder och rekommendationer har beskrivits många gånger tidigare i olika sammanhang. Ytterligare diskussion eller dialog om frågorna inom fokusområdet bedömer Bredbandsforum nu ha små möjligheter att bidra med ny kunskap eller nya perspektiv. Bredbandsforum kommer dock på andra områden fortsätta arbetet med att genom dialog och samverkan främja bredbandsinfrastrukturens utbyggnad, utveckling, och upprätthållande.

Klicka här för att ladda ned rapporten Färdplan för måluppfyllnad 2025 inklusive bilagor.

Ladda ned schematisk översikt av rekommendationerna