Utmaningar med att efteransluta fastigheter, hushåll och företag till fibernät

1 april 2019

Under vintern har Bredbandsforum arbetat med att identifiera utmaningar kring att efteranslutningar till fibernätet, och förslag på hur olika aktörer kan förenkla processen. I rapporten kan man även läsa om vad som kännetecknar olika typer av efteranslutningar och vilka frågeställningar som är aktuella att arbeta vidare med.

 

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. Så är det slutgiltiga målet i regeringens bredbandsstrategi formulerat. Målet består i sin tur av tre delmål som alla ska vara uppfyllda för att det övergripande målet ska vara uppfyllt. Det första delmålet är att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige antingen bör ha tillgång till 1 Gbit/s eller ha fiber eller motsvarande i sin absoluta närhet och därmed möjlighet att köpa en anslutning.

Att ett hushåll eller ett företag har fiber i sin absoluta närhet men inte har tillgång till en anslutning kan ha olika orsaker. Vissa har tackat nej till ett erbjudande om en fiberanslutning när möjligheten fanns. Utbyggnaden kan ha stannat vid en viss punkt, t ex på grund av hur ett område har styckats upp i projekteringen, eller på grund av att en kommungräns står i vägen för ett kommunalt stadsnät att ansluta fastigheter i en angränsande kommun. Oavsett anledning kommer en viss andel av de hushåll och företag som delmålet omfattar inte ha möjlighet att köpa en bredbandsanslutning utan ytterligare arbete och kostnader, trots att ett fibernät finns i närheten.

Regeringens bredbandsmål syftar till att säkerställa att Sveriges hushåll och företag inte ska uppleva begränsningar utifrån de digitala tjänster som de efterfrågar och använder. Det innebär att en så stor andel som möjligt av de som har fiber i sin absoluta närhet bör realisera denna närhet i en faktisk anslutning. Detta sker genom att nätbyggarna efteransluter fastigheter till fibernätet.

Bredbandsforum har därför arbetat med att identifiera de viktigaste utmaningarna på området, och vad olika aktörer kan göra för att underlätta processen. Resultatet finns att läsa om i en rapport som du hittar här.