Bredbandsutbyggnad och tillståndsgivande statliga myndigheter – en kartläggning

13 december 2022

Marknadsaktörer behöver ofta söka olika typer av tillstånd från myndigheter på lokal, regional, och nationell nivå. Hur ärenden hanteras och hur lång tid handläggningen tar kan ha stor påverkan på bredbandsutbyggnaden. I en kartläggning visar Bredbandsforums kansli hur marknadsaktörerna i dagsläget upplever olika myndigheters hantering av ledningsärenden.

Bredbandsforum arbetar just nu med att ta fram en färdplan för måluppfyllnad 2025. Färdplanen kommer att sammanfatta de kvarstående utmaningarna och riskfaktorerna som kan påverka utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur. Ett område som aktörerna i Bredbandsforum anser behöver ett förnyat fokus är hur tillståndsgivande myndigheter hanterar tillståndsgivning. Bredbandsforums kansli har därför kartlagt hur marknadsaktörerna i dagsläget upplever exempelvis statliga myndigheters handläggningstider, bedömningar i ledningsärenden, kommunikation och transparens. De myndigheter som oftast uppkommer i intervjuer och diskussioner är Trafikverket, Lantmäteriet, Länsstyrelserna och Försvarsmakten. Men kartläggningen innehåller även beskrivningar av en mängd olika myndigheter som på olika sätt kan bli inblandade i handläggningen av mer komplicerade ledningsärenden. Ladda ned dokumentet här: Bredbandsutbyggnad och tillståndsgivande statliga myndigheter – en kartläggning

Enligt kartläggningen anser majoriteten av lokala och nationella aktörer på den svenska bredbandsmarknaden att tillståndsgivande myndigheters hantering av bredbandsärenden fortsatt är en strategiskt viktig fråga. Aktörerna upplever att de flesta myndigheters handläggning och processer utvecklats i en positiv riktning de senaste åren, men att det fortfarande finns förbättringspotential. Problem som uppkommer till följd av långa handläggningstider är det vanligast förekommande samtalsämnet i intervjuer och diskussioner. Men många nationella aktörer upplever även begränsningar på grund av inkonsekventa bedömningar och efterfrågar mer samordning både mellan och inom tillståndsgivande statliga myndigheter.

Bredbandsforum lämnar inte några rekommendationer eller förslag till fortsatt arbete i kartläggningen utan återkommer till frågan i slutrapporten färdplan för måluppfyllnad 2025.

Myndigheter som diskuteras i kartläggningen:

Tillståndsgivande statliga myndigheter:

 • Trafikverket
 • Lantmäteriet
 • Länsstyrelserna
 • Försvarsmakten

Övriga myndigheter:

 • Sveriges kommuner
 • Sveriges regioner
 • Domstolsväsendet
 • Statens geologiska undersökningar
 • Riksarkivet
 • Riksantikvarieämbetet
 • Post- och telestyrelsen
 • Tillväxtverket
 • Jordbruksverket
 • Naturvårdsverket
 • Boverket
 • Regeringskansliet
 • Statliga bolag med markinnehav

Ladda ned dokumentet här:

Bredbandsutbyggnad och tillståndsgivande statliga myndigheter – en kartläggning