Bredbandsforum ska främja infrastruktur för mobilt bredband

1 juli 2019

En ny arbetsgrupp inom Bredbandsforum ska främja utbyggnaden av infrastruktur för mobilt bredband. Ett viktigt fokus för gruppen är att analysera hur de mobila bredbandsnäten behöver se ut år 2023 om vi ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål, och föreslå åtgärder för att främja måluppfyllnad. Arbetsgruppen kommer att ledas av Post- och telestyrelsens generaldirektör Dan Sjöblom, och ska slutrapportera sitt arbete den 31 maj 2020.

Regeringens bredbandsstrategi innehåller ett delmål om mobilt bredband; ”år 2023 bör hela Sverige ha tillgång till mobila tjänster av god kvalitet”. Detta betyder att användare bör ha möjlighet att använda mobila tjänster utanför hemmet och arbetet, med en uppkoppling som är så stabil och av sådan kvalitet att man inte upplever begränsningar. Användarens applikation eller tjänst ska fungera som förväntat, och detta gäller även uppkopplade saker.

Vilka mobila tjänster som efterfrågas utvecklas över tid. Konsumenter och företag ställer högre krav på stabilitet och tillgänglighet i mobilnäten och användningsmönster förändras. Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för mobilt bredband 2023 har därför fått i uppdrag att dels identifiera utmaningar och föreslå lösningar kopplat till den pågående utbyggnaden av infrastruktur för mobilt bredband, samt analysera vilka krav människor, företag, och uppkopplade saker i framtiden kommer att ställa på de mobila bredbandsnäten.

Med utgångspunkt i utmaningar som berör den pågående utbyggnaden ska arbetsgruppen:

  • Beskriva tillämpliga eller möjliga modeller för offentliga och privata aktörer att samverka kring utbyggnaden av infrastruktur för mobilt bredband i hela landet.
  • Beskriva hur teknikutvecklingen av de mobila bredbandsnäten kommer att påverka täckning och kapacitet i områden som inte har tillräcklig täckning och kapacitet i dagsläget.
  • Undersöka om arbetsgruppen eller Bredbandsforum kan spela en roll i genomförandet av relevanta förslag i PTS rapport PTS-ER-2018:13

Med utgångspunkt i utmaningar som rör den kommande utbyggnaden ska arbetsgruppen:

  • Analysera hur infrastrukturen för mobilt bredband kommer att motsvara framtidens behov och krav, och föreslå åtgärder eller vidare arbete i syfte att uppfylla regeringens bredbandsmål år 2023.
  • Beskriva förutsättningarna för förtätning av sändarplatser och vid behov föreslå hur förutsättningarna kan förbättras genom samverkan.
  • Undersöka om kommande möjligheter till fast yttäckande radioaccess (FWA) kan fungera som en katalysator för utbyggnaden och utvecklingen av de mobila bredbandsnäten.

Läs mer om uppdraget i arbetsgruppens direktiv.