Bredbandsforum fokuserar på måluppfyllelse 2025

7 februari 2022

Under 2022 kommer Bredbandsforum bjuda in aktörer att samverka i ett antal projekt som fokuserar på frågor viktiga för att regeringens bredbandsmål om ett helt uppkopplat Sverige år 2025 ska bli verklighet. Det handlar bland annat om hushållens betalningsförmåga, infrastruktur för fast bredband via mobilnätet, och riskfaktorer för tillståndsgivning. Arbetet ska resultera i en färdplan som beskriver hur de kvarvarande utmaningarna för utbyggnad av både trådbunden och trådlös bredbandsinfrastruktur kan överkommas.

Det är nu över fem år sedan regeringen presenterade en ny bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige. Ambitionen i strategin är att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Det innebär i praktiken att ytterligare ca tre procent av Sveriges hushåll och företag bör ha fått möjlighet att ansluta sig till ett fibernät de kommande fyra åren – från dagens ca 95 procent till 98 procent. Det är en stor utmaning – i många av de områden som ännu inte är utbyggda är marknadsunderlaget svagt och nätbyggare och operatörer har svårt att få ihop affären. Lyckligtvis finns ett nationellt bredbandsstöd om 2,85 miljarder kronor som möjliggör och stimulerar en fortsatt utbyggnad. Förutom tillräcklig finansiering vet vi att en hög grad av efterfrågan och effektiva tillståndsprocesser är grundförutsättningar för en fortsatt utbyggnad.

Lyckas vi gemensamt uppnå den första målsättningen innebär det samtidigt enligt strategin att över 100 000 av Sveriges hushåll och företag inte kommer att fått möjlighet att ansluta sig till fibernätet. Då är det oerhört viktigt att det finns tillgång till andra typer av bredbandsinfrastruktur som kan ge en anslutning med hög kapacitet. Och vi kan inte vänta till 2025 med att få reda på om alternativ verkligen kommer att finnas tillgängliga till en rimlig kostnad. Vi kan inte vänta med att förstå om det kommer finnas fysisk infrastruktur på plats, t ex i form av mobilmaster, som behövs för att erbjuda exempelvis fast bredband via mobilnätet i områden där marknadsförutsättningarna är svaga.

Därför har Bredbandsforums styrgrupp bestämt att verksamheten år 2022 ska fokusera på ett antal viktiga utmaningar som behöver ett förnyat fokus, och även ta fram en färdplan för måluppfyllelse år 2025. Färdplanen kommer att sammanfatta de kvarstående utmaningarna och riskfaktorerna som kan påverka utbyggnaden av infrastrukturer som rör de två sidorna av bredbandsstrategins mål, vad som måste förändras nu om det ska kunna ge effekt i den pågående utbyggnaden, och vilken roll olika aktörer spelar i att förbättra samverkan på området.

Mer specifikt kommer Bredbandsforum under året samla aktörernas perspektiv och insikter och

  • presentera kunskapsunderlag om olika aspekter av utbyggnad av fast och trådlös bredbandsinfrastruktur,
  • sätta strålkastarljuset på frågan om hushållens betalningsförmåga,
  • beskriva och kommunicera om processer kring samhällsmaster,
  • belysa olika riskfaktorer för tillståndsgivning i detta nya skede av utbyggnaden av infrastruktur för fast och trådlöst bredband.

Kunskapsunderlagen och resultatet från aktiviteterna kommer sedan utgöra grunden för en framåtblickande färdplan som preciserar hur vi ska kunna nå regeringens Bredbandsmål för år 2025. Här på Bredbandsforums webbplats kommer du kunna ta del av allt material från arbetet. Kontakta gärna kansliet om du har frågor eller är intresserad av att bidra i arbetet!