Bredband en allt viktigare fråga för Sveriges regioner

22 mars 2021

Ett aktivt arbete med samordning av bredbandsutbyggnaden på nationell, regional som kommunal nivå är viktigt om målen i regeringens bredbandsstrategi ska kunna uppnås. Därför beslutade regeringen att förlänga mandatet för de regionala bredbandskoordinatorer i Sveriges regioner under perioden 2020-2025. Det nationella sekretariatet följer årligen upp de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet.

Den senaste uppföljningsrapporten visar att kartläggning av bredbandssituationen i länet har varit ett prioriterat område under året och är ett viktigt underlag för planering, uppföljning och inriktning i det regionala bredbandsarbetet. Detta fokus på kartläggning beror delvis på att de regionala bredbandskoordinatorerna har en viktig roll att spela i PTS process för det nya nationella bredbandsstödet.

Stöd i kartläggningsarbetet och kunskaps- eller informationsaktiviteter är viktiga delar i koordinatorernas stöd till kommunerna. Exempel på andra stödjande aktiviteter är regional finansiering av bredbandsutbyggnad, samordning av projekt för ortssammanbindande nät samt genomförande av Bredbandslyftet, Bredbandsforums program för vägledning till kommuner.

Under 2021 kommer frågor om det nya statliga bredbandsstödet, kartläggning, mobilt bredband, och alternativa tekniker för snabbt bredband ligga i fokus i koordinatorernas gemensamma arbete inom ramen för det nationella sekretariatet.

Klicka här för att hämta rapporten Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2020