Färdplan för måluppfyllnad 2025


Färdplan för måluppfyllnad 2025

» Klicka här för att ladda ned rapporten Färdplan för måluppfyllnad 2025

Det är nu över sex år sedan den dåvarande regeringen presenterade en ny nationell bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige. Ambitionen i strategin är att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Den övergripande målsättningen kommer bli svår att uppnå, då de minst kommersiellt intressanta områdena kvarstår att ansluta, i huvudsak på våra landsbygder.

Många lyfter nu behovet av nya visioner för bredbandsinfrastrukturen när vår nuvarande nationella bredbandsstrategi närmar sig sitt slutdatum. Samhällsutvecklingen medför att vi behöver ställa allt högre krav på bredbandsinfrastrukturens tillgänglighet och funktion i hela Sverige. Det förändrade säkerhetsläget, kriget i Ukraina, och den pandemi vi genomlevt belyser behovet av att vi måste kunna lita på bredbandsinfrastrukturen även under påfrestningar, och samhällets förväntningar på näten som helhet behöver klargöras. Tillgång till högpresterande digital mobilitet är en allt mer kritisk fråga för samtliga sektorer av Sveriges näringsliv. 

Det är dock viktigt att alla aktörer som kan påverka bredbandsutbyggnaden tänker på att mycket arbete återstår innan målsättningarna i dagens strategi är uppnådda. Det finns fortfarande viktiga områden där olika aktörer kan göra insatser för att främja en snabb och effektiv bredbandsutbyggnad. Under år 2022 har därför Bredbandsforum koncentrerat verksamheten på ett antal viktiga utmaningar som behöver ett förnyat fokus. Arbetet har resulterat i rapporten Färdplan för måluppfyllnad 2025, som sammanfattar de kvarstående utmaningarna och riskfaktorerna för utbyggnaden, och som även innehåller ett antal rekommendationer som syftar till att främja en fortsatt utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i hela Sverige. Rapporten behandlar exempelvis ämnen som hinder för tillträde till mark, otillräcklig tillgång till stödmedel, och otillräcklig samverkan- och rollfördelning mellan aktörer.

Rekommendationerna presenteras i prioritetsordning, och är främst inriktade på att belysa regeringens möjligheter att påverka genom att formulera uppdrag och bistå med finansiering. De flesta av dessa hinder och rekommendationer har beskrivits många gånger tidigare i olika sammanhang. Ytterligare diskussion eller dialog om frågorna inom fokusområdet bedömer Bredbandsforum nu ha små möjligheter att bidra med ny kunskap eller nya perspektiv. Bredbandsforum kommer dock på andra områden fortsätta arbetet med att genom dialog och samverkan främja bredbandsinfrastrukturens utbyggnad, utveckling, och upprätthållande.

Klicka här för att ladda ned rapporten Färdplan för måluppfyllnad 2025 inklusive bilagor.

Rekommendationer för en fortsatt bredbandsutbyggnad i hela Sverige:

 1. Bredbandsforum rekommenderar att regeringen ger myndigheter som påverkar bredbandsutbyggnaden ett samstämmigt uppdrag att arbeta för genomförandet av nationella strategier för bredbandsutbyggnad och digitalisering.
 2. Bredbandsforum stödjer PTS förslag att regeringen bör ge myndigheten i uppdrag att utreda behov och utformning av efterfrågestimulerande stöd för bredband riktade till slutanvändare.
 3. Bredbandsforum rekommenderar att regeringen initierar och finansierar ett statligt investeringsstöd för utbyggnad av infrastruktur för trådlöst bredband. Detta kan utformas på olika sätt, exempelvis genom ett stöd för etablering av samhällsmaster inklusive bidrag för drift- och underhållskostnader, eller genom att öka möjligheterna att få bidrag för finansiering av trådlösa lösningar inom ramen för det pågående stödprogrammet.
 4. Bredbandsforum stödjer PTS förslag att regeringen undersöker möjligheten att erbjuda kommuner med behov en finansiering av en kommunal bredbandssamordnare. Bredbandsforum stödjer även PTS ambition att i samverkan med SKR och de regionala bredbandskoordinatorerna säkerställa att kommunala bredbandssamordnare får relevant stöd.
 5. Bredbandsforum stödjer PTS förslag att regeringen ger myndigheten i uppdrag att arrangera nationella och regionala dialogmöten om bredbandsutbyggnad genom radioaccessnät. Bredbandsforum rekommenderar att regeringen agerar för att Försvarsmakten ska delta i dessa och liknande dialogaktiviteter om utbyggnad av infrastruktur för trådlöst bredband.
 6. Bredbandsforum rekommenderar att regeringen ger myndigheter som påverkar bredbandsutbyggnaden i uppdrag att tillskapa en kontaktpunkt på respektive myndighet i syfte att främja samverkan med myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner och marknadsaktörer.
 7. Bredbandsforum rekommenderar regeringen, länsstyrelserna, och PTS att möjliggöra en samverkansplattform för erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring mellan olika länsstyrelser i syfte att skapa större enhetlighet vad gäller tillstånds- och samrådsprocesser relevanta för bredbandsutbyggnad.
 8. Bredbandsforum rekommenderar att regeringen ger Trafikverket förutsättningar i form av uppdrag och finansiering för att kunna digitalisera och tillgängliggöra viktiga underlag för bredbandsutbyggnaden.
 9. Bredbandsforum rekommenderar regeringen att ge förutsättningar till Boverket i form av uppdrag och finansiering att upprätthålla och vidareutveckla de kompetenshöjande insatser myndigheten arbetat med under åren 2014-2020. Uppdraget bör innehålla specifika skrivningar om stöd till kommuner och regioner angående elektroniska kommunikationer i planeringen.
 10. Bredbandsforum stödjer riksrevisionens rekommendation att regeringen bör se över Lantmäteriets nuvarande avgiftsmodell, med syftet att åstadkomma en mer kostnadseffektiv verksamhet och en mer förutsägbar avgiftssättning.
 11. Bredbandsforum stödjer Boverket i dess ambition om att i samverkan med relevanta myndigheter skapa en samhällsbyggnadsportal. Information om elektronisk kommunikation är en lämplig modul för pilotverksamhet i uppbyggnadsfasen.
 12. Bredbandsforum rekommenderar regeringen att inrätta ett upphandlingsråd under ledning av upphandlingsmyndigheten. Rådets uppdrag skulle vara att genom samverkan identifiera brister i kompetens, tydlighet och resurser hos olika aktörer som vill upphandla bredbandsinfrastruktur och tjänster.

Ladda ned schematisk översikt av rekommendationerna