Digital mobilitet och 5G

Bredbandsforum kommer år 2023 arbeta inom ramen för fokusområdet Digital mobilitet och 5G. Fokusområdet syftar till att genom samverkan identifiera åtgärder för att skapa bättre täckning för mobilt bredband samt effektivisera och förenkla övergången till nästa generations mobilnät.

Tillgången till mobilt bredband i Sverige är i ett internationellt perspektiv mycket god, men behöver trots detta förbättras fortlöpande. Dels finns områden – särskilt på landsbygder – där täckningen fortfarande är bristfällig. Dels kräver konsumenter, företag och offentliga verksamheter över tid allt mer avancerade tjänster även utanför hemmet och den fasta arbetsplatsen, och därmed kan behoven av högre prestanda och en stabil uppkoppling oavsett var man befinner sig öka.

En skyndsam övergång till nästa generations mobilnät förutspås kunna möjliggöra en accelererad digitalisering av exempelvis sjukvård och omsorg, nya möjligheter för näringslivet, och överlag bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft. I takt med att nya applikationer kräver högre kapacitet i form av hastighet och svarstid kommer dock allt fler sändarplatser behöva byggas, på nya platser och med tillstånd av olika aktörer. Det saknas även sändarplatser i ett antal områden för att regeringens bredbandsmål för år 2023 ska anses uppnått även om man bortser från den pågående övergången till nästa generations mobilnät.

Inom fokusområdet skulle Bredbandsforum kunna bidra till att skapa bättre täckning för mobilt bredband i områden där tillgången idag är bristfällig samt effektivisera och förenkla övergången till nästa generations mobilnät, exempelvis genom att:

  • Sprida resultatet från Bredbandsforums pilotprojekt (2021), som genomfördes av Region Värmland och analys (2022) av samverkansmodeller på området, exempelvis s.k. ”samhällsmaster”.
  • Belysa och kommunicera samhällsnyttan med digital mobilitet i hela landet.
  • Identifiera olika aktörers möjlighet att strategiskt främja mobilnätens uppgradering till 5G, samt utbyggnad av mobilnäten i områden med bristfällig täckning, och vid behov skapa ny vägledning på området.
  • Identifiera hinder för förtätning av sändarplatser i tätbebyggda områden och presentera åtgärdsförslag. Exempelvis olika aktörers villkor och processer för tillståndsgivning vid förtätning av sändarplatser i tätbebyggda områden.
  • Undersöka och beskriva var bredbandsinfrastruktur som kan medge användning av 5G-specifika applikationer, processer, eller verksamheter kommer att finnas och inte.

Kontakta gärna Bredbandsforums kansli via kontakt@bredbandsforum.se om du är intresserad av att delta eller följa arbetet!