Bredbandslyftet

Bredbandslyftet är Bredbandsforums program för vägledning till kommuner som vill se över strategiska vägval i bredbandsfrågor.


Bakgrunden till Bredbandslyftet

Bredbandsforums kommungrupp arbetade under 2017 och 2018 med att ta fram en vägledning för kommuner som vill se över strategiska vägval i bredbandsfrågor. Arbetsgruppen valde att inte arbeta med traditionell vägledning i form av till exempel en broschyr med allmänna råd och rekommendationer. Istället har de operatörer, myndigheter, intresseorganisationer, kommuner och regioner som deltagit i arbetet utvecklat ett program, Bredbandslyftet, som genom dialog och diskussion kan vägleda kommuner i de utmaningar och vägval man står inför i bredbandsfrågan. I kommungruppens slutrapport kan du läsa mer om bakgrunden till Bredbandslyftet.

Bredbandsforums kansli genomförde Bredbandslyftet med 20 kommuner mellan 2018-2020. Nu ska programmet erbjudas till ytterligare 10 kommuner under våren 2021.

Bredbandslyftets innehåll

Sveriges kommuner väljer inriktning och påverkar förutsättningarna för bredbandsutbyggnaden på lokal nivå, och för att uppnå de nationella bredbandsmålen behöver Sveriges kommuner ha ambitiösa mål och ett brett engagemang. Många kommuner har kommit långt. Vissa har haft goda förutsättningar och resurser att ta sig an viktiga frågor som påverkar bredbandsutbyggnaden. Andra har haft större utmaningar, kommit igång sent, eller stött på problem som är svåra att överkomma. I vissa fall kan planer och strategiska beslut behöva revideras.

Bredbandsforums kommungrupp har därför utvecklat ett program för vägledning, som kan hjälpa en kommun se över strategiska val som gjorts och hitta en ny eller justerad inriktning som främjar bredbandstillgången i kommunen. I programmet kartläggs också kommunens nuvarande situation och investeringsbehovet för den utbyggnad som återstår uppskattas. Bredbandslyftet riktas till kommunledningen och genomförs på plats i kommunen.

Vi vet att kommunens ledning spelar en avgörande roll för ett framgångsrikt arbete med bredbandsfrågor. Erfarenheterna och engagemanget från nyckelpersoner på politisk- och tjänstemannanivå behöver tas tillvara. Bredbandslyftet, som genomförs genom dialog och diskussion kring strategiska frågor tillsammans med dessa nyckelpersoner tror vi är ett bra sätt för en kommun att hitta sin egen väg framåt, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL och ordförande i Bredbandsforums kommungrupp.

Genom att genomföra Bredbandslyftet tillsammans med kommuner vill Bredbandsforums kommungrupp bidra till att utveckla engagemanget för bredbandsfrågor i Sverige. Bredbandslyftet kan bidra till en mer effektiv bredbandsutbyggnad på lokal och regional nivå, och också underlätta för samverkan och erfarenhetsutbyte kring bredbandsutbyggnad inom regionen.

Representerar du en kommun och är intresserad av Bredbandslyftet kan du kontakta din regionala bredbandskoordinator. De regionala bredbandskoordinatorerna kommer samordna genomförandet av Bredbandslyftet i sin respektive region.