Regionala bredbandskoordinatorer

Regionala bredbandskoordinatorer arbetar för bättre samordning i bredbandsfrågor – genom att stödja kommuner, kartlägga behov och främja samverkan.


Bredbandskoordinatorernas uppdrag

En bredbandskoordinator fungerar som kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet för både offentliga och privata aktörer. I bredbandskoordinatorernas uppdrag ingår bland annat att:
  • Verka främjande för att öka tillgången till effektiva, säkra och robusta elektroniska kommunikationer (bredband) i länen
  • Ingå i, och vid behov utveckla, regionala nätverk för kontinuerligt erfarenhetsutbyte, spridning av goda exempel och kommunikation för relevanta aktörer i frågor kopplade till bredband
  • Hålla sig informerade samt sprida information inom länet om initiativ som är relevanta för uppdraget
  • Främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad
  • Upprätthålla en kontinuerlig kontakt med Post- och telestyrelsen (PTS), som utgör en stödfunktion för bredbandskoordinatorerna samt delta i det nätverk som PTS tillhandahåller
  • Bistå PTS i redovisning av hur verksamheten som regional bredbandskoordinator bedrivits.
  • Vid behov samverka med PTS i bredbandsrelaterade frågor och på begäran bistå PTS att sammanställa ett underlag, för att myndigheten ska kunna besluta om prioriterade byggnader inom de av PTS utpekade stödområdena i regionen. Sammanställningen ska utgå från befintliga analyser och tillvarata särskilda geografiska och andra specifika förutsättningar. Underlaget ska levereras inom den tidsram som PTS anger. Framtagandet av underlag ska ske i samverkan med relevanta aktörer på lokal och regional nivå och framför allt med länsstyrelser och kommuner.

Funktionen som regional bredbandskoordinator är placerad i den organisation som har det regionala utvecklingsansvaret för respektive län. Sedan januari 2019 ansvarar regionen för regional utveckling i samtliga län.

Sekretariatet för regionala bredbandskoordinatorer

Till sin hjälp har de regionala bredbandskoordinatorerna ett nationellt sekretariat som är placerat på Post- och telestyrelsen. Det nationella sekretariatet är en stödfunktion för de regionala bredbandskoordinatorerna, som arbetar för att underlätta samverkan, bidra till kompetensutveckling och tillvarata det nationella perspektivet på bredbandsutbyggnad.

Sekretariatet arrangerar regelbundet nätverksträffar för regionala bredbandskoordinatorer. Syftet med träffarna är att bidra till samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Vi bjuder in marknadsaktörer, myndigheter och andra organisationer för att de ska informera om sin verksamhet och skapa möjlighet till dialog och nätverkande med bredbandskoordinatorerna!

Sekretariatet bidrar till samverkan mellan nationella och regionala aktörer, och uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet. Uppföljning av verksamheten görs årligen. Här kan du läsa uppföljningen för 2020:

Kontakta din regionala bredbandskoordinator

Blekinge:
Rikard Svensson
rikard.svensson@regionblekinge.se

Dalarna:
Anders Oksvold
anders.oksvold@regiondalarna.se

Gotland:
Vakant

Gävleborg:
Annica Aneklev
annica.aneklev@regiongavleborg.se

Halland:
Ellinore Svan
ellinore.svan@regionhalland.se

Jämtland:
Peter Adolfsson
peter.adolfsson@regionjh.se

Jönköping:
Michael Torndahl
michael.torndahl@rjl.se

Kalmar:
Magnus Hammarstedt
magnus.hammarstedt@regionkalmar.se

Kronoberg:
Peter Kirsten
peter.kirsten@kronoberg.se

Norrbotten:
Roger Ylinenpää
roger.ylinenpaa@norrbotten.se

Skåne:
Lars Winther-Hansen
lars.winther-hansen@skane.se

Stockholm:
Peter Karnung
peter.karnung@sll.se

Sörmland:
Göran Wide
goran.wide@region.sormland.se

Uppsala:

Viktor Tullgren
viktor.tullgren@regionuppsala.se

Värmland:
Erik Larsson
erik.larsson@regionvarmland.se

Västerbotten:
Eva-Marie Marklund
eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se

Västernorrland:
Fredrik Bergman
fredrik.bergman@rvn.se

Västmanland:
Lars Eriksson
lars.o.eriksson@regionvastmanland.se

Västra Götaland:
Eric Åkerlund
Eric.akerlund@vgregion.se

Örebro:
Linus Grabö
linus-goran.grabo@regionorebrolan.se

Östergötland:
Jonas Jernberg
Jonas.jernberg@regionostergotland.se

Magnus Hansson
magnus.hansson@regionostergotland.se