Avslutade arbetsgrupper

Arbetsgrupperna är centrala för Bredbandsforums arbete. Det är i arbetsgrupperna som fokusering sker genom att enskilda sakfrågor belyses och diskuteras från olika perspektiv.


Bredbandsforum har genomfört 20 arbetsgrupper

Sedan 2010 har Bredbandsforums arbetsgrupper identifierat utmaningar och hittat lösningar för att genomföra regeringens bredbandsstrategi. Klicka på länkarna till höger för att ladda ned komprimerade filer med allt material från Bredbandsforums arbetsgrupper. Här nedanför finns en kort beskrivning av varje arbetsgrupp, samt slutrapporten från arbetet.


Avtal som verktyg för samverkan (arbetsgrupp 20)

Bredbandsforums arbetsgrupp Avtal som verktyg för samverkan undersökte överenskommelser i olika former som används för att bestämma upplägg och målsättningar för samverkan kring bredbandsutbyggnad. Dessa kallas ofta exempelvis för ”samverkansavtal”, ”intentionsavtal” eller ”avsiktsförklaringar”. Arbetsgruppen producerade ett diskussionsunderlag som kan ge vägledning i viktiga frågor om exempelvis lagstiftning, upphandling och konkurrensutsättning.

Arbetsgruppens slutrapport – november 2021


Infrastruktur för mobilt bredband 2023 (Arbetsgrupp 19)

Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för mobilt bredband 2023 har undersökt hur tillgången till mobilt bredband i Sverige kan förbättras. Tillgången till mobilt bredband är i dagsläget förhållandevis god, men behöver utvecklas för att möta konsumenters, företags, och offentliga verksamheters kommande behov och krav. Arbetsgruppen lämnar i sin slutrapport konkreta förslag på hur olika aktörer kan främja utbyggnaden av infrastruktur för mobilt bredband.

Arbetsgruppens slutrapport – juni 2020


Infrastruktur för digitalisering (Arbetsgrupp 18)

Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering arbetade under hösten 2018 - våren 2019 för en ökad robusthet och tillförlitlighet i bredbandsinfrastrukturen. I arbetsgruppens slutrapport kartläggs den kedja av olika typer av bredbandsinfrastruktur, aktörer och lösningar som måste samspela för att säkerställa en god robusthet och tillförlitlighet. Arbetsgruppens slutsats är att det finns brister, och att vi ännu inte är redo att möta de krav som morgondagens digitala tjänster kommer att ställa.

Arbetsgruppens slutrapport – juni 2019


Kommungruppen för samverkan och processer på kommunal nivå (Arbetsgrupp 17)

Bredbandsforums kommungrupp för bättre samordning och effektivare processer arbetade under hösten 2017 - våren 2018 med att ta fram en vägledning till kommuner, Bredbandslyftet. Bredbandslyftet kan bidra till en mer effektiv bredbandsutbyggnad på lokal och regional nivå, och också underlätta för samverkan och erfarenhetsutbyte kring bredbandsutbyggnad inom regionen.

Arbetsgruppens slutrapport – juni 2018


Landsbygdsgruppen (Arbetsgrupp 16)

Bredbandsforums arbetsgrupp för ett helt uppkopplat Sverige – oavsett var man bor eller verkar. Målet med arbetsgruppen var att med utgångspunkt i regeringens bredbandsstrategi lämna förslag på hur bredbandsutbyggnaden på landsbygden kan underlättas.

Arbetsgruppens slutrapport – februari 2018


Nystartsgruppen (Arbetsgrupp 15)

Nystartsgruppen har identifierat och prioriterat de utmaningar som försvårar för hushållen och företagen i Sverige att få tillgång till framtidssäkert bredband. Arbetet ligger till grund för Bredbandsforums pågående och kommande arbetsgrupper.

Arbetsgruppens slutrapport – juni 2017


Praktikfallsgruppen (Arbetsgrupp 14)

Bredbandsforums praktikfallsgrupp arbetade under perioden oktober 2015 - februari 2016 med att undersöka e-hälsoområdet och identifiera utmaningar som måste lösas för att hela Sveriges befolkning ska kunna ta del av vård och omsorg genom bredbandsinfrastruktur.

Arbetsgruppens slutrapport – februari 2016


Samordnad Efterfrågan (Arbetsgrupp 13)

Arbetsgruppen för Samordnad Efterfrågan undersökte hur vi med hjälp av samordning kan göra det mer attraktivt att investera i bredbandsinfrastruktur.

Arbetsgruppens slutrapport – juni 2015


Villagruppen (Arbetsgrupp 12)

Bredbandsforums Villagrupp har analyserat förutsättningarna för bredbandsutbyggnad till villor och tillgängliggjort konsumentinformation om bredband till villa.

Arbetsgruppens slutrapport – juni 2015


Mandatgruppen (Arbetsgrupp 11)

Målet för Bredbandsforums Mandatgrupp var att visa nyckelfaktorer för regional samverkan och ge vägledning i hur vi kan samarbeta bättre på regional nivå.

Arbetsgruppens slutrapport – oktober 2014


Den andra robusthetsgruppen – lösningar för robustare kommunikation (Arbetsgrupp 10)

Beroendet av bredband ökar i hela samhället. Bredbandsforums Robusthetsgrupp har därför undersökt hur vi kan göra Sveriges fibernät mer driftssäkra och robusta. Initiativet Robust fiber, en vägledning för anläggning av fibernät, var ett förslag från arbetsgruppen. En robusthetsguide som ska hjälpa verksamheter att minska sin sårbarhet producerades också av gruppen.

Arbetsgruppens slutrapport – juni 2014


Mobilt bredband i hela landet (Arbetsgrupp 9)

Målet med arbetsgruppens arbete var att fler hushåll, företag och organisationer ska kunna använda tjänster via trådlös bredbandsinfrastruktur och att infrastrukturen ska vara anpassad för att motsvara användarnas behov.

Arbetsgruppens slutrapport – februari 2014


Byanätsgruppen (Arbetsgrupp 8)

Byanätsgruppens uppgift var att stödja alla de ekonomiska föreningar som arbetar ideellt med att bygga ut bredband på landsbygden. Byanätsforum var ett initiativ från arbetsgruppen.

Arbetsgruppens slutrapport – maj 2013


Robusthetsgruppen (Arbetsgrupp 7)

Syftet med arbetsgruppen var att identifiera hur infrastrukturens robusthetsnivå kan utvecklas. Arbetsgruppen kom med förslag på hur god kvalitet i och dokumentation av infrastrukturen långsiktigt kan säkerställas.

Arbetsgruppens slutrapport – maj 2013


Kommungruppen (Arbetsgrupp 6)

Syftet med arbetsgruppen var att verka för att fler kommuner ska ta fram bredbandsstrategier samt stödja kommunerna i deras arbete med bredbandsfrågan och att skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnad.

Arbetsgruppens slutrapport – november 2012


Stöd- och strategigruppen (Arbetsgrupp 5)

Syftet med arbetsgruppen var att adressera två nyckelfaktorer i bredbandsutbyggnad – stöd och organisation. Gruppen tog fram förslag på långsiktiga lösningar för bredbandsutbyggnad i områden dit marknaden inte når.

Arbetsgruppens slutrapport – maj 2012


Undanröjande av identifierade hinder (Arbetsgrupp 4)

Under 2010 identifierade den andra arbetsgruppen inom Bredbandsforum, "Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet", ett antal hinder för bredbandsutbyggnad och målen i regeringens bredbandsstrategi.

Bredbandsforums arbetsgrupp "undanröjande av identifierade hinder" tillsattes för att hitta lösningar och lägga en grund för det framtida arbetet inom Bredbandsforum.

Arbetsgruppens slutrapport – december 2011


Nytta med bredband (Arbetsgrupp 3)

Målet med arbetsgruppens arbete var att skapa en bred förståelse för nyttan av bredband och kunskap om vilka faktorer det är som förhindrar eller försvårar att olika grupper i samhället tillgodogör sig nyttan av bredband.

Arbetsgruppens slutrapport – september 2011


Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet (Arbetsgrupp 2)

Målet med gruppens arbete var att kartlägga utmaningar och hinder för utbyggnad, förbättringar av nät och utnyttjande av befintlig infrastruktur. Arbetsgruppen identifierade ett flertal konkreta hinder som delades in i ett antal huvudområden. Sju huvudområden ansågs ha störst betydelse för en gynnsam utveckling av bredbandsmarknaden och för att uppfylla regeringens målsättning.

Arbetsgruppens slutrapport – januari 2011


Finansieringsmöjligheter för bredband (Arbetsgrupp 1)

Målet med gruppens arbete var att kartlägga och utreda finansieringsmöjligheter för utbyggnad av bredband med hjälp av offentliga stöd. För att tillgängliga stödmedel ska kunna åstadkomma största möjliga nytta är det viktigt att göra tilldelningen effektiv och sprida information. Då kan stödmedlen bidra till utbyggnad av infrastruktur i områden där marknadsaktörer inte på egen hand bygger infrastruktur.

Arbetsgruppens slutrapport – maj 2011