Om Bredbandsforum

Bredbandsforum är en viktig del av regeringens arbete med att uppfylla de nationella bredbandsmålen.


Samverkan för bredband i världsklass

I november 2009 antog riksdagen en nationell bredbandsstrategi, som betonade vikten av samverkan och samarbete. Året därpå tillsattes regeringens Bredbandsforum. Forumet främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad. Tillsammans med företag, myndigheter och intresseorganisationer hittar vi lösningar för att alla ska få tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband. Den nuvarande nationella bredbandsstrategin, Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, antogs 2016 och Bredbandsforum är fortsatt en viktig del av strategin.

Bredbandsforum leds av en styrgrupp där statsrådet med ansvar för digitaliseringsfrågor är ordförande.

Relevanta frågor och områden behandlas i tidsbegränsade arbetsgrupper.

Bredbandsforums löpande verksamhet drivs av ett kansli.