Gå från ord till handling

Det finns redan en mängd digitala tjänster och de som väntar med att implementera kommer att halka efter.

Idag finns det redan många digitala tjänster inom många verksamhetsområden. De används i olika stor utsträckning, har olika mognadsgrad, innebär olika investeringsnivåer och påverkar arbetssättet i olika stor utsträckning och skiljer sig åt vad gäller behov av kunskap. Att införa nya verktyg och nya arbetssätt i en verksamhet innebär ett risktagande. Det kan röra sig om finansiell risk om ny utrustning ska införskaffas, det kan också röra sig om resursrelaterad risk då det nya arbetssättet kan innebära annan kompetens eller annan arbetsfördelning. Det kan även innebära att verksamheten behöver omvärdera sitt ansvar för ett visst område eller tjänst. Nyttan som fås behöver ställas i relation till den risk man är beredd att ta, på både kort och lång sikt.Det är lätt att komplicera digitaliseringen och att bara se till de omogna och framtidsorienterade tjänsterna. Dessa kommer att behövas för att lösa de samhälleliga utmaningarna inom bl.a. vården. Samtidigt finns det redan mogna och testade tjänster, färdiga att implementera. Utifrån mognad och risk kan tjänster delas in i olika nivåer. Förutsättningarna för införande kommer att skilja sig åt mellan olika organisationer.

Det viktiga är att utvecklingen fortgår.