Har vi råd med bredband?

Goda råd inför samhällets digitalisering

Digitaliseringen går fort i samhället och vi använder bredband till allt fler saker. Med denna digitalisering följer behov av förändringar och handlingskraft. Sättet arbetsuppgifter utförts på och den struktur som gällt under lång tid behöver omvärderas för att vi ska kunna utnyttja teknikens fördelar fullt ut. Digitaliseringen är ett faktum och varken kan, eller bör, väljas bort. Genom den finns möjlighet att leverera tjänster och service på nya sätt med högre kvalitet till fler. Den kan också innebära besparingar genom att göra saker annorlunda och mer effektivt.

Den offentliga sektorns digitalisering är en förutsättning för att kunna möta utmaningarna i exempelvis vården och omsorgen (längre livslängd och ökade kunskapskrav) men också ta tillvara möjligheterna (förhöjd livskvalitet och smartare drift). Vi är bara i början av den här omvandlingen.

Användningen av digitala tjänster och bredband har blivit så utbrett att allt fler förväntar sig att det ska fungera oavsett var man befinner sig och när. När tillgänglighet och kvalitet inte motsvarar förväntan uppstår irritation och frustration. Orsaken är ofta att bredbandsinfrastruktur saknas på platsen eller inte har tillräckligt god kvalitet eller kapacitet.

I Bredbandsforum har arbetsgrupp ”Samordnad efterfrågan” haft till uppgift att visa offentliga verksamheters behov av bredbandsinfrastruktur för att dels kunna erbjuda digitala tjänster till medborgare och företag, dels för att själva ha tillgång till bredband och kunna digitalisera sin egen verksamhet. Arbetsgruppen har bestått av representanter från både offentlig sektor och marknadsaktörer, vilka tillsammans bidragit med erfarenheter och insikter till denna inspirationsbroschyr. Från Bredbandsforums sida är det särskilt viktigt att visa på betydelsen av vidare utbyggnad av bredbandsinfrastruktur för att vi ska kunna nå digitaliseringens fulla potential.