Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas första år

Publicerad 2017-03-28

Sekretariatet för de regionala bredbandskoordinatorerna har i uppdrag att årligen sammanställa och redovisa de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet. Sekretariatet har därför genomfört en enkät riktad till de regionala bredbandskoordinatorerna om deras verksamhet under 2016. Resultaten har nu sammanställts i en rapport.

Samtliga län har vid uppföljningen 2016 infört en funktion som regional bredbandskoordinator placerad på länsstyrelse eller region. Majoriteten har avsatt en heltid eller mer för koordinatorsfunktionen. Under året har bredbandskoordinatorerna lagt mest tid på att samverka och samordna bredbandsaktörer i länet, stödja och främja kommunernas arbete i bredbandsfrågor samt kartläggning av bredbandssituationen i länet.

Förutsättningarna för samverkan skiljer sig mellan länen, mycket beroende på hur länets bredbandsarbete tidigare bedrivits, likheter och skillnader mellan kommunerna och marknadssituationen i länet. I alla län där koordinatorsfunktionen inte funnits sedan tidigare har införandet av regionala bredbandskoordinatorer bidragit till ökad samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Merparten av bredbandskoordinatorerna ger en huvudsakligen positiv bild av samverkan i länen och flera ser ett ökande intresse från marknadsaktörer att samverka i bredbandsfrågor.

Koordinatorernas bedömning är att kommunerna är medvetna om betydelsen av bredband, men att det finns behov av stöd bland annat med kartläggning av den nuvarande bredbandssituationen och för att hitta lösningar för områden med större utmaningar. Det finns även utmaningar avseende kommunernas kunskap om hur bredbandsutbyggnad bedrivs, kommunens roll och betydelsen av kommunalt engagemang utifrån lokala förutsättningar. Koordinatorerna betonar också betydelsen av att inkludera bredband i hela kommunens verksamhet och särskilt i arbetet med samhällsplanering, näringslivs- och landsbygdsutveckling.

Kartläggning av den nuvarande bredbandssituationen i länet är en viktig utgångspunkt för det regionala bredbandsarbetet. I flera län pågår arbete för att kartlägga den nuvarande bredbandssituationen i länet. Uppföljningen visar dock att i nuläget är endast en tredjedel av länen som har en aktuell kartläggning av befintlig och planerad bredbandsinfrastruktur i länet. Koordinatorerna pekar på flera utmaningar i kartläggningsarbetet, bland annat höga kostnader för dataunderlag och brist kompetens, resurser och verktyg för databehandling.

Med utgångspunkt i koordinatorernas arbete under 2016 och regeringens nya bredbandsstrategi har koordinatorerna enats om tre fokusområden för 2017. Fokusområdena är gemensam metod för regional bredbandskartläggning, inkludera bredband i samhällsbyggnadsprocesser samt att verka för målen i regeringens bredbandsstrategi.

Klicka här för att ladda ned rapporten.

Läs mer om de regionala bredbandskoordinatorerna.