Regeringen inrättar ett Digitaliseringsråd

Publicerad 2017-03-10

Regeringen inrättade idag Digitaliseringsrådet, ett råd med uppgift att främja genomförande av den allmänna digitaliseringspolitiken. Rådet består av tio ledamöter och leds av Digitaliseringsministern.
Post- och telestyrelsen får också i uppdrag att hålla ett kansli som stöd för arbetet i digitaliseringsrådet.

Sverige har ett mål om att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalisering är en viktig fråga på alla politiska områden och verksamheter. I uppdraget till det nya Digitaliseringsrådet, som beslutades torsdagen den 9 mars, framgår att regeringen ser att det finns ett behov av mer samordning, både mellan olika verksamheter och ämnesområden inom staten och det offentliga, men också mellan offentliga och privata aktörer som arbetar med digitalisering. Digitaliseringsrådet ska föreslå och genomföra aktiviteter och insatser för att skapa ny samverkan på området, och stödja och utveckla den samverkan som redan finns.

Regeringens kommande digitaliseringsstrategi kommer vara en viktig vägledning för Digitaliseringsrådets arbete. Digitaliseringsrådet får sju specifika uppgifter som på olika sätt kommer stödja i genomförandet av målen i regeringens digitaliseringsstrategi. Rådet ska utvärdera effekter av insatser som regeringen gör; följa och analysera digitaliseringen i Sverige; Jämföra Sveriges prestation inom digitalisering; ta fram underlag som kan vara stöd i genomförande av regeringens insatser; vid behov vidareutveckla insatser; föreslå nya insatser; samt samråda med andra råd och liknande som regeringen inrättat för att främja genomföra eller utveckla digitalisering på andra områden.

För att stödja digitaliseringsrådet och dess experter kommer det finnas ett kansli på Post- och telestyrelsen. Om rådet tillsätter en arbetsgrupp eller beställer en rapport på ett visst område är det då kansliet som kommer projektleda och följa upp arbetet. Detta arbetssätt har fungerat väl på andra områden. Uppdraget markerar också PTS allt större roll på digitaliseringsområdet.

Digitaliseringsrådet består av tio personer som valts ut av Digitaliseringsministern. Här är listan på ledamöterna:

Ann Hellenius har som CIO för Stockholms Stad betydande erfarenhet av vilken roll digitalisering kan ha för det urbana samhällsbygget.

Anna Felländer arbetar bland annat för Swedish house of finance vid Handelshögskolan i Stockholm och har både praktiskt och akademiskt perspektiv på den digitala ekonomin i en globaliserad värld.

Charlotte Brogren har som generaldirektör för Vinnova och med bakgrund i industrin bilder av vilken roll innovation har för digitalisering liksom vilken roll digitalisering har för innovation.

Darja Isaksson är digital strateg med djup förståelse för teknik, beteende och värdeskapande tjänster som hon framgångsrikt använt som egen företagare.

Jan ”Gulan” Gulliksen är professor och dekan vid KTH, ordförande för den till utgången av 2016 verksamma Digitaliseringskommissionen och av regeringen utsedd som svensk representant i EU-kommissionens grupp av nationella ”Digital Champion”.

Jeanette Andersson är rådgivare och affärsängel bla. vid Malmö Stads företagsinkubator Minc, och medgrundare till nätverk för kvinnliga investerare.

Martin Linder är förbundsordförande för fackförbundet Unionen vars medlemmar på många sätt berörs av dagens och morgondagens digitalt drivna strukturomvandling.

Nicklas Lundblad ansvarar för public policy och statliga relationer för Google i Europa, Mellanöstern och Afrika, och undervisar vid KTH.

Sara Mazur är forskningschef vid Ericsson och har en unik inblick i tekniska och kommersiella möjligheter som digitaliseringen erbjuder, liksom den viktiga frågan om kompetensförsörjning.

Åsa Zetterberg vid avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting, har perspektiven på vad digitalisering betyder för människors, företags och organisationers möjligheter att verka och utvecklas i stora och små kommuner i hela Sverige.