Delrapport från SLUs bredbandsutvärdering

Publicerad 2018-09-18

På uppdrag av Jordbruksverket och Tillväxtverket genomför SLU en utvärdering av bredbandsstöden som gått till bredbandsprojekt i Sveriges landsbygder. Studien behandlar både accessnät finansierat av landsbygdsprogrammet och ortssammanbindande nät finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Rapporten koncentrerar sig på två områden: effekter för företagare samt modeller för styrning av utbyggnaden.

Nu har SLU publicerat en första delrapport som finns att hämta hem från Jordbruksverkets webbplats:

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.3421fb8e1634d8e3920e09d2/1526380543535/utv18_1.pdf