Bredbandsmålet kan nås om investeringarna fortsätter överträffas

Publicerad 2017-05-02

Det är troligt att 91-94 procent av de svenska hushållen och företagen kommer att ha bredband med minst 100 Mbit/s år 2020. Men om investeringarna fortsätter överträffa prognoserna, som de gjort under tidigare år, kan regeringens mål om att 95 av Sveriges hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ändå uppnås. Det menar Post- och telestyrelsen, som i dag har presenterat sin uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

PTS bedömer att 91-94 procent av alla hushåll och företag kommer att ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020 med den investeringsnivå som anses vara mest trolig. Den lilla nedskrivningen av prognosen jämfört med förra årets rapport beror helt på utfallet av den nya modellen som PTS använder för att beräkna fiberutbyggnaden. Den nya modellen uppskattar kostnaderna för anläggning av fiberaccessnät bättre än den tidigare modellen. PTS prognos pekar på att det behövs särskilda insatser för att nå fram till 95 procents tillgång år 2020. 

- Det finns ambitiösa mål och en omfattande strategi för att driva på den fortsatta bredbandsutbyggnaden. Såväl offentliga som kommersiella aktörer måste bidra på olika sätt för att vi ska nå fram, och slutanvändarna måste också fortsätta ha en hög efterfrågan, säger PTS generaldirektör Dan Sjöblom.

Fortsätter investeringarna når vi målen om 100 Mbit/s

PTS anser att det är möjligt att nå målet om att 95 procent av alla hushåll och arbetsställen bör ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Detta förutsätter dock att investeringarna fram till 2020 kommer att fortsätta på liknande nivåer som under de senaste två åren, vilket skulle innebära en något högre investeringsnivå än PTS prognos.

För att målet ska kunna uppfyllas krävs också ökad samverkan mellan olika aktörer inom bredbandsområdet samt undanröjande av hinder för fortsatta investeringar. Vidare förutsätter måluppfyllelsen en fortsatt stark efterfrågan och hög betalningsvilja från slutkunderna. PTS bedömer att det finns behov av aktiviteter inom alla dessa områden, vilket regeringen också adresserar genom en rad uppdrag och åtgärder i den nya bredbandsstrategin.

Ändrade förutsättningar ändrar prognosen för att uppnå målet om 30 Mbit/s

När det gäller EU-kommissionens mål om att alla senast år 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s, bedömer PTS att 94-95 procent kan få tillgång till minst denna hastighet 2020. De ändrade förutsättningarna för 700 MHz-bandet jämfört med förra årets rapport gör att PTS förväntar sig en förskjutning framåt i tiden av möjligheten att erbjuda 30 Mbit/s via mobilnäten i områden som inte har tillgång till fiber år 2020. Utbyggnaden i dessa områden väntas ge ett väsentligt bidrag till uppfyllnad av 30 Mbit/s-målet från och med 2021.

Läs rapporten på PTS webbplats