PTS vill se mer strategisk styrning och större regional samordning i framtida bredbandsstöd

Publicerad 2017-11-14

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att analysera och föreslå hur framtida bredbandsstöd kan utformas. Myndigheten presenterar idag sitt förslag till regeringen.

PTS har utrett hur framtida bredbandsstöd kan utformas och har tagit fram ett förslag på en ny stödmodell. PTS förslag handlar alltså INTE om de nuvarande bredbandsstöden inom landsbygdsprogrammet (2014-2020). Förslaget handlar heller INTE om den miljard till bredband, som regeringen har beslutat att skjuta till för bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet.

Det är viktigt att poängtera att ovanstående i dagsläget INTE innebär att nya pengar har satts av till bredband utan detta är PTS förslag på hur ett eventuellt framtida stöd bör organiseras, som regeringen ska ta ställning till.

I rapporten lyfts byanäten fram som en framgångsrik modell för bredbandsutbyggnaden i Sverige. PTS ser dock utmaningar för att kunna nå de högt uppställda målen i bredbandsstrategin. Myndigheten ser att man, i framtida stöd, måste ta ett helhetsgrepp över områden som är i behov av stöd från nationell nivå och öka det regionala ansvaret och koordineringen. PTS föreslås ha huvudansvaret för ett eventuellt framtida bredbandsstöd, i stället för Jordbruksverket och Tillväxtverket som förvaltar stöden idag.

Av PTS pressmeddelande framgår att myndigheten anser att:

  • Stöd för bredbandsutbyggnad bör hanteras som ett statligt stöd framöver. Om fokus riktas på ett stöd kan det främja förutsebarheten för aktörerna på bredbandsmarknaden. 
  • Bredbandsstödet bör vara ett nationellt stöd utanför landsbygdsprogrammet och den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ett sådant stöd kan vara särskilt utformat för bredbandsutbyggnad och anpassat till utvecklingen på den svenska bredbandsmarknaden.
  • Den regionala kompetens som finns i respektive län bör tillvaratas och det ska vara möjligt att påverka var stödmedel fördelas genom kartläggningar samt prioriteringar på regional nivå.

Mer information finns på PTS hemsida