Skapa en projektorganisation

Skapa en projektorganisation

Byanätsprocessen underlättas av ett systematiskt arbete

Att planera, bygga och driftsätta ett bredbandsnät är en relativt omfattande uppgift. Ett sätt att hantera alla de aktiviteter som måste genomföras är att skapa ett projekt. Genom projektformen går det att skapa tydlighet i vad som behöver göras, när det ska göras samt vem som är ansvarig. Ett första steg är att lista de aktiviteter, stora och små, som kan identifieras och sätta ett datum när de ska vara avklarade. Detta kan bidra till att inga ”måsten” glöms samtidigt som det skapas bättre transparens om vad som återstår. Aktiviteterna kan lämpligen utgöra ett viktigt ingångsvärde i en projektplan.

Exempel på projektplan återfinns här och här

För att hantera projektet bör också arbetet organiseras i form av en projektorganisation. Detta kan inkludera att utse en ansvarig, det vill säga en projektledare som håller ihop arbetet och följer upp insatser gentemot projektplanen. Väljs modellen med projektledare bör det även finnas en styrgrupp som kan ta formella vägvalsbeslut och ge projektledaren mandat att agera.

Ett schematiskt exempel på hur en "traditionell" hierarkisk projektorganisation ser ut finns här

Det är dock fullt möjligt att inledningsvis driva projektet på annat sätt, exempelvis genom en befintlig ideell förening t.ex. ett sockenråd eller en samhällsförening. Denna har då en formell styrelse som bär ansvaret. Det är också fullt möjligt att driva projektet genom att utse en arbetsgrupp (antingen genom att några personer utser sig själva eller att arbetsgruppen utses av ett stormöte). Arbetsgruppen kallas då ofta för en interimsstyrelse. Notera dock att dessa inte utgör en juridisk person (de kan således inte söka exempelvis finansiella medel eller ingå avtal).

Arbetsgruppen jobbar ofta likt styrelsen i en ideell förening (enligt förstnämnda exemplet), dvs de utser olika ansvarsområden och uppgifter inom sig och ta hjälp av andra kompetenser om det behövs. Fördelen är att flera tar gemensamt ansvar och delar arbetsuppgifterna.