Informera och förankra

Förstudien ger underlag för att se om projektet att skapa ett byanät går att genomföra

När förstudien är färdigställd finns förhoppningsvis en tydligare bild av de förutsättningar som omger projektet att bygga ett byanät. Förstudien bör ge svar på tentativa kostnader för projektet som helhet och en uppskattning av vad respektive hushåll ska betala. Förstudien bör också kunna ge en tydlig uppfattning om önskvärd nätsträckning och vilka villkor som kommer att omge marktillträde. Detta är sammantaget information som sannolikt kommer att efterfrågas av byanätets intressenter.  

Förstudien ger en bra grund för fortsatt diskussion inom byalaget om projektet ska genomföras. Frågan kan lämpligen avhandlas vid ett stormöte där alla inblandade får en chans att bli informerade och där frågor kan besvaras. Eventuellt kan förstuiden behöva kompletteras med ytterligare studier för att skapa en bättre beslutsgrund.

Tips!
För att underlätta möjligheten att besvara de frågor som kan uppkomma finns ofta goda skäl att bjuda in representanter från exempelvis kommunen, marknadsaktörer och andra byanät.

Tips!
För att projektet inte ska möta kompakt motstånd kan det finnas goda skäl att säkerställa att förankringen omfattar information till fritidshusägare, personer som föredrar mobilt bredband samt personer som vill hålla kvar vid den befintliga tekniken. Exempel på hur information riktad till dessa målgrupper kan utformas finns här