Gör en projektplan

En projektplan är en färdplan för att systematiskt kunna nå målet  att bygga ett byanät. Det finns en rad aktiviteter som byalaget själva kan utföra både billigt och smidigt.

För att arbetet med byanätet ska kunna utföras effektivit och samtidigt säkerställa att inga viktiga steg utelämnas eller missas, så är rekommendationen att driva det hela som ett projekt. Föreningen kan då börja arbetet med utse projektledare, eller delprojektledare, och styrgrupp samt “beställer” genomförandet av projektet. Överväg att engagera en extern projektledare om inte någon medlem i bylaget har erfarenhet av liknande projekt.

För att hålla ordning på kostnader är korrekta räkenskaper viktiga.

Exempel på principer för resultat- och balansräkning avseende bynaät återfinns här

Exempel på kontoplan återfinns här

Exempel på likviditetsbudget och resultatbudget återfinns här och här

Exempel på projektplan finns här

Tips! Upprätta en projektplanen som i detalj anger vilka aktiviteter som ska utföras.Det underlättar och säkerställer att inget glöms bort.

TIps! Om förrättning för ledningsrätt söks tidiigt i byanätsprocessen är det möjligt att få hjälp med moment som gäller markåtkomst från Lantmäteriet. Infromation finns här

Det finns en rad aktiviteter som byalaget själva kan utföra och som kan bidra till att hålla nere kostnader samt säkerställa att arbetet löper på i önskad takt. Exempel nämnda aktiviteter är:

1. Arrangera informationsmöten och handha intresseanmälningar
2. Hantera uppbyggnad av organisation
3. Sköta projektplanering, ledning och administration
4. Hantera ekonomin
5. Genomföra grov projektering av nät, uppskattning av schaktmeter mm
6. Upprätta en investeringskalkyl
7. Ta och hantera löpande kontakter med kommun, myndigheter och media
8. Genomföra upphandling av systemleverantör (material och byggsätt)
9. Genomföra upphandling av kommunikationsoperatör (dvs aktiv utrustning och tjänster)
10. Genomföra upphandling av förvaltning & underhåll av det passiva nätet
11. Göra en ansökan om bidrag
12. Skriva markavtal och leverantörsavtal
13. Teckna försäkring
14. Hantera samförläggningskontakter
15. Ansöka om grävtillstånd, bygglov och miljöprövning 
14. Undersöka och hantera samförläggningsmöjligheter och befntliga ledningsdragningar
15. Genomföra upphandling av grävare
16. Utföra markeringsarbete (Utsättning inför grävning)
17. Sköta markervice (ordna med mat, kaffe och praktiska ting)
18. Grävning på (egen) tomtmark
19. Registrera nätet på Ledningskollen

Ett av de första stegen i ett byanätsprojekt är ofta att bryta ner den översiktliga nätplanen. Nätet bör dimensioneras för att med god marginal klara de anslutningar som kan vara aktuella i framtiden, det vill säga både för dem som är från början och för tillkommande intressenter i form av nya bostäder och företag i området.

Det är viktigt att göra en fackmannamässig projektering så nätets struktur, teknik, kvalitet och prestanda blir rätt utformade. Dessutom måste den gemensamma anslutningen till andra nätägare utföras på rätt sätt. Detta innebär att vissa moment i projektet ofta överlåts åt professionella aktörer helt eller delvis. Till sådan aktiiveter räknas ofta:

1. Rådgivning inför bildande av föreningen samt värdering av behovet av ledningsrätt
2. Stöd vid upphandlingar
4. Detaljprojektering av nätet
5. Underlag till bidragsansökan
6. Redovisningsstöd kompetens kring bidragsregler mm
7. Materialleverans
8. Grävning/plöjning av slang/ducter
9. Installation av nodskåp/skarvbrunnar
10. Inblåsning av fiber
11. Skarvning av fiber
12. Uppmätning av fibern
13. GPS inmätning av nätet
14. Dokumentation av nätet
15. Besiktning av nätet
16. Installation och driftsättning av aktiv utrustning
17. Förvaltning, drift och underhåll av nätet