Dokumentera nätet

Korrekt dokumentation är lika viktigt som byggnationen. Följ branschstandard och använd korrekta termer!

Det finns tydliga tumregler att tänka på när dokumenation av byanät ska upprättas:

1. Det är entreprenören som ska svara för att all kanalisation, fiberkoncentrationspunkter och noder (med mera), dokumenteras enligt branschstandard och med korrekt terminologi.

Instruktion kring hur dokumentation ska ske finns i bilaga 5: dokumentation i konceptet Robust fiber.

Centrala tekniska begrepp som ska användas vid dokumentation av näten finns här

2. All kabel och utrustning som placeras utomhus ska lägesbestämmas på karta, helst i ett så kallat GIS-system, Geografiskt Informationssystem – ett datorbaserat kartritningssystem.

3.Byanätet ska registeras i Ledningskollen för att bland annat förhindra kabelbrott när andra aktörer gräver i området där nätet ligger.

4. Vid en ledningsrättsförrättning registreras nätet i Sveriges Offentliga Fastighetsregister. Mätfiler från lägesinmätning bör skickas digitalt till lantmätaren. Filen ska innehålla information om inmätningens koordinatsystem och noggrannhet. Vid köp av en fastighet så gäller reglerna om undersökningsplikt det som finns i registret.

5. Övergripande information om nätet bör finnas samlat i ett enkelt formulär - en nätdeklaration. Det är en god hjälp vid kontakt med myndigheter, medlemmar och marknadsaktörer när snabb information ska ges om nätet. Deklarationen skapar också en bra bas för marknadsföring om nätet.

Exempel på hur en sådan "deklaration" kan utformas återfinns här.

6. Observera att alla byanät som har fått offentligt projektstöd ska kunna intyga att etablerade rekommendationer för dokumentation har följts.