Bygg nätet

Bygg nätet

Byggnationen kräver försiktighet och nogrannhet. Se till att du har de tillstånd som behövs.

All grävning ska ske utan risk för skada på befintliga ledningar och andra anläggningar. Det är exempeliv inte tillåtet att flytta, ta bort, gräva ut, täcka över eller skada fornlämningar på något annat sätt (2 kap. kulturminneslagen). Vid allt markarbete ska skador i terräng ska förhindras. Detta gäller i synnerhet våtmarker, stränder och betesmarker. I vissa fall kan det också krävas tillstånd för arbete i planlagt område eller  för uppsättning av  en byggnad (bygglov). Ta därför alltid kontakt med kommunen  och länsstyrelsen innan arbete börjar.

Innan byggnationen inledds måste markfrågorna vara utredda, dvs rätten att få vara på annans mark . Inga markintrång får göras utan markägarens medgivande. Tillstånd ges företrädelsevis via skrivna avtal eller med en ledningsrätt. Alla befintliga ledningar som finns i marken ska beaktas. En eventuell samordning kan därför behövas. 

Tips! Läs mer om markintrång via Lantmäteriets hemsida .

För att hålla nere kostnader är det också värt att  undersöka om medlemmarna kan utföra någon del av grävningen själva, till exempel på egen tomt. Arbetet med att dra eller blåsa in fiberkablar i kanalisationsrören samt skarvning och kontaktering av fiber bör alltid utföras av fackman.

Tips! Använd länsstyrelsens kostnadsfria karttjänst för att undersöka om det finns fornminnen i området där byanätet ska byggas. Tjänsten heter webbGIS och finns här.

Tips! Använd Ledningskollen för att undvika kabelbrott för de befintliga ledningar som redan ligger i marken.

Tips! Tänk på att det kan vara handläggningstider på länsstyrelsen och kommunen. för att få de tillstånd som krävs.

Tips! Det är viktigt att föreningen undersöker möjligheten att teckna en försäkring gällande ansvar och egendom mm. innan byggnation påbörjas. En sådan försäkring ingår för byalag som är medlemmar i Hela Sverige ska Leva. Fiberföreningar är välkomna som medlemmar.