Vilken är nyttan med bredband?

Innebörden av begreppet nytta är beroende av sammanhanget. Nytta kan helt enkelt betyda en rad saker. De positiva värden, det vill säga den nytta, som uppkommer genom investeringar och användning av bredband kan delas in i fyra grupper.


  • ökad attraktionskraft – dvs att ”allt kan göras överallt”. Genom att bredband finns tillgängligt kan en positiv bild av ett land eller område kommuniceras (medial uppmärksamhet), vilken kan bidra till att skapa ett inflöde av kapital. Med mer kapital kan en kritisk massa för användning skapas vilket exempelvis kan stärka det sociala kapitalet (tillit mellan människor) och ge en vilja till användning (av bredbandsinfrastrukturen).
  • ökad produktivitet – dvs att saker kan göras på ”rätt sätt”. Bredband kan exempelvis öka verkningsgraden i industriella processer eller minska resursförbrukning för specifika arbetsmoment.
  • ökad effektivitet – dvs att ”rätt saker” kan göras. Bredband kan göra information tillgängligt i större skala än tidigare, skapa möjlighet att öka efterfrågan (marknadens räckvidd) och differentiera utbudet (sälja produkter med ett högre pris).
  • ökad innovationsförmåga – dvs att kunna introducera genuint nya produkter, processer och metoder. Bredband kan ge samhället, företag och enskilda möjlighet att upptäcka nya sätt att lösa utmaningar och tillgodose behov.

En genomgång av 120 internationella rapporter kring bredband verifierar mätbar nytta i form av mervärde för konsumenter, högre skatteintäkter, minskade vårdkostnader, förbättrad utbildning och ökade handelsflöden. Studierna ger också stöd för mätbara miljömässiga effekter i form av minskad energianvändning, minskade utsläpp av växthusgaser och en minskad bränsleförbrukning.

Konsultfirman Arthur D Little har försökt sammanfatta resultaten från publicerade estimeringar och har därigenom uppskattat att en ökning med 10 procentenheter i bredbandspenetration i genomsnitt skapar en ökning i samlat välstånd (BNP) med ca 1 procent.  Motsvarande genomsnittsvärde i termer av arbetstillfällen är att en ökning med 1 000 bredbandsanvändare i genomsnitt skapar 80 nya arbetstillfällen. Forskningsinstitutet Acreo har nyttjat data för Sverige och därigenom kunnat konstatera att varje krona som investeras i bredband i snitt ger 1,5 kr i avkastning över femårsperiod tack vare läger kommunikationskostnader och fler arbetstillfällen.

På nationell basis har även konsultföretaget A-focus genom fallstudier på företag och i kommuner kunnat visa att bredband skapat ekonomiska effekter (ökade intäkter, minskade kostnader, ökad omsättning), sociala effekter (nöjdare kunder och mer attraktiva arbetsplatser), samhällseffekter (ökad sysselsättning och säkerhet) samt miljöeffekter (minskade utsläpp och pappersförbrukning). Bredband har dessutom resulterat i en ökad individuell flexibilitet och mindre stress.

Arbetsgivarorganisationen Almega/IT-företagen bedriver för närvarande en kampanj kallad ”Välfärdsteknologi” där de kontinuerligt publicerar handfasta exempel på hur bredband stärker kvalitet och tillgänglighet för bland annat omsorg, kultur, fritid.

För mer information följ länkarna här nedanför:

Nyttan av bredbandsinvesteringar

Välfärdsteknologi

Sammanställning av forskningsrapporter

Fallstudie av sex stycken kommuner

Nyttan med bredband – Sammanställning av goda exempel

Strategier för realisering av nytta